All About Sundanese Words

PAGUNEMAN "DINA INTERNET" 2 ORANG

PAGUNEMAN "DINA INTERNET" 2 ORANG

by Kustian , at 6:00 AM , have 0 komentar

PAGUNEMAN NGOBROL DI WARNET source Agung : Fer, bejana di sakola urang rek aya lomba pidato basa Sunda. Urang miluan yu, ah! Feri :...
PAGUNEMAN "KEMPING DI SAKOLA" 3 ORANG

PAGUNEMAN "KEMPING DI SAKOLA" 3 ORANG

by Kustian , at 5:56 AM , have 0 komentar

Santi : Gin, saurna engke wengi Minggu bade acara kemping di sakola. Leres, kitu? Gina : Leres. Ke enjing saurna serat kateranganana diba...
MATERI TATAKRAMA URANG SUNDA

MATERI TATAKRAMA URANG SUNDA

by Kustian , at 5:51 AM , have 0 komentar

Hidep tangtu kungsi ngadenge istilah tatakrama. Geuning sok aya nu nyarita “Kudu boga Tatakrama atuh ari hayang diajenan ku batur ma.” Atawa...
SI KABAYAN NGELEHKEUN GAJAH!

SI KABAYAN NGELEHKEUN GAJAH!

by Kustian , at 3:21 AM , have 0 komentar

Dina raraga mieling Kamerdekaan Republik Indonesia, Panitia Nasional ngayakeun saembara nalukkeun gajah, Carana: 1. Kudu bisa ngangkat salah...
SI KABAYAN MORO UNCAL!

SI KABAYAN MORO UNCAL!

by Kustian , at 3:18 AM , have 0 komentar

Isuk keneh Si Kabayan jeung mitohana geus harudang, lantaran poe eta maranehna rek ngilu moro uncal. Urang kampung geus saraged, make calana...
SI KABAYAN MARAK

SI KABAYAN MARAK

by Kustian , at 3:15 AM , have 0 komentar

Si kabayan jeung mitohana rebun-rebun geus nagog sisi walungan. Teu lila burudul rahayat, maksudna rek marak walungan dumeh bakal kasumpinga...
SI ABAYAN JADI DUKUN

SI ABAYAN JADI DUKUN

by Kustian , at 3:11 AM , have 0 komentar

Aya hiji kaluwarga nu eusina Kabayan jeung pamajikanna. Kasaharian sikabayan sapopoe teh ngedul sarta nyiksa pamajikanna. Tatanggana teh hay...
Next Older Posts
Disclaimer | Powered by Blogger